Een gedragen I&A-visie als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling

Lig jij nog op koers, in lijn met jouw Informatiserings- & Automatiseringsvisie (kortweg I&A- visie)? De afgelopen periode hebben veel corporaties flinke stappen gezet op het vlak van digitalisering, zowel in contact met de klant als met medewerkers. Voor veel organisaties stond digitalisering al als thema op de (strategische) agenda. Maar juist nu – door corona en het vele thuiswerken – werd het een hot topic. Hoe verhoudt de huidige stand van zaken zich tot de I&A-visie van de organisatie?

Extra stap

Nu digitalisering een vlucht neemt, is het van belang om te kijken in hoeverre de huidige I&A-visie bijgesteld dient te worden. Hoe verhoudt het toekomstbeeld zich met de huidige realiteit? Is de ontwikkelkalender nog actueel? Wat vraagt dit van de organisatie? En ook: welke extra stap kunnen we zetten?

Je hoeft niet opnieuw te starten maar juist nu is het van belang jezelf de vraag te stellen of dat wat je een jaar (of twee of drie) geleden bedacht had, nog relevant en actueel is én of je een extra stap kan en wilt zetten. Een heldere en/of bijgewerkte stip op de horizon is namelijk essentieel om gericht verder te kunnen ontwikkelen.

Juist in deze tijd is het zaak en ook een mooie aanleiding om strategisch te kijken naar de ontwikkeling van je digitalisering in relatie tot de bedrijfsvoering en dienstverlening. De uitspraak “never waste a good crisis” kennen we. Het risico is echter dat keuzes onder druk niet altijd even doordacht zijn. Niet erg, maar nu dan de kans om ze in bredere context te plaatsen en over de “grotere” thema’s rondom digitalisering na te denken, standpunten in te nemen en stappen te zetten. Denk aan:

  • Wat is de plek van data in onze organisatie? Hoe ligt het eigenaarschap en hoe bewaken we de kwaliteit en de veiligheid?
  • Hoe zorgen we ervoor dat systemen goed gebruikt worden zodat ze maximaal waarde toevoegen?
  • Hoe zetten we digitalisering optimaal in, voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening?
  • Hoe regelen we beheer, contractmanagement, opdrachtgeverschap en samenwerking rondom ICT en digitalisering?

I&A-visie

Veel corporaties hebben een I&A -isie. In een dergelijke visie is tenminste opgenomen hoe I&A bijdragen aan de realisatie van de ondernemingsdoelen, wat het I&A-toekomstbeeld is, wat de I&A-beleidsuitgangspunten zijn en hoe we de visie realiseren. En tot slot natuurlijk ook wat dat alles vraagt van de organisatie, van medewerkers én middelen. De afgelopen jaren hebben we diverse woningcorporaties ondersteund bij het opstellen van een I&A visie. Onze tip: als je hiermee aan de slag gaat, doe het dan samen. Maak de I&A-visie iets van de organisatie, niet van het team I&A of van het MT maar betrek medewerkers. Zij maken immers het verschil!